IPO in Shanghai: Bafang raises 1.3 billion Yuan

Downloads

Bafang: IPO in Shanghai (pdf, 656 KB)
Bafang: IPO in Shanghai (plain, 4 KB)